er http://rase.siam2web.com/
                                                 

Tongue out โรงเรียนเซนต์แมรี่ Tongue out

Kiss ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน Kiss

Laughing แนะนำโรงเรียนเซนต์แมรี่สมุทรปราการ Laughing

โรงเรียนเซนต์แมรี่เป็นโรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ในความดูแลของสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เขต 1
ตั้งอยู่เลขที่ 485 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเนื้อที่ 11ไร่ เปิดทำการสอนในระดับเตรียมอนุบาล 
อนุบาล  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  ดำเนินการสอนโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
Money mouth วิสัยทัศน์ของโรงเรียน Money mouth
 โรงเรียนเซนต์แมรี่ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
 มีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสุข
 Innocent พันธกิจ Innocent
            1. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
            2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้     มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
            3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
            4. ส่ง เสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทองถิ่น และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
            5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ / ทักษะการใช้เทคโนโลยี และใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
            6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ในการทำหน้าที่
            7. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
            8. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและเอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้
            9. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี และการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน
Surprised เป้าหมาย Surprised
   
         1. นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
            2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา
            3. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข
            4. นัก เรียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
            5. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
            6. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            7. โรงเรียน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
            8. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรที่เพียงพอ สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
            9. โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
  
  

 

 
ปฏิทินเดือน พฤศจิกายน
วันเดือนปี
กิจกรรมประจำเดือน
1 พ.ย. 2553
รับสมัครนักเรียนใหม่ / เรียนเสริมภาคเรียนที่ 2
5 พ.ย.2553
มิสซาศุกร์ต้นเดือน
6 พ.ย. 2553
เรียนพิเศษวันเสาร์ครั้งที่ 2
8-12 พ.ย.2553
โครงการลอยกระทง / โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 4 ภาค
13 พ.ย. 2553
เรียนพิเศษวันเสาร์ ครั้งที่ 3
20 พ.ย. 2553
เรียนพิเศษวันเสาร์ครั้งที่ 4
22 พ.ย. 2553
โครงการวันวิชาการเขต 3 ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์
23 พ.ย. 2553
ฝึกซ้อมพิธีถวายราชสดุดี ( แต่งชุดนักเรียน)
25 พ.ย. 2553
วันมหาธีราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดี
27 พ.ย. 2553
เรียนพิเศษวันเสาร์ครั้งที่5
  
 คณะผู้บริหาร
  
 บาทหลวงยอห์น บอสโก  สุขุม     กิจสงวน 
ตำแหน่ง
              
                           
  เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ

                             ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต


การศึกษา
                            
ริญญาตรี มนุษยศาสตร์บัณฑิต   สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม

                             ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

                             ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร


การปฏิบัติงาน

                             1983-1984    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปรโตร   บางเชือกหนัง

                             1984-1989   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสซาเวียร์  สามเสน  กรุงเทพฯ

                             1989-1990   เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี  แปดริ้ว  ฉะเชิงเทรา

                             1990-1992   ผู้ช่วยงานอภิบาล   วัดนักบุญอันนา   ท่าจีน  สมุทรสาคร
   
                             1992-1999   ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
    
                             1999-2004  เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา  อู่ทอง และกลุ่มคริสตชนด่านช้าง

                             2004-2009  เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา   หนองจอก   กรุงเทพมหานคร

                2009    เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ(วัดปากลัด) พระประแดง สมุทรปราการ

ซิสเตอร์เทเรซา สมลักษณ์  มธุรสสุวรรณ

 ตำแหน่ง            ผู้อำนวยการ

การศึกษา             

                            ปริญญาตรี      สาขาวิทยาการการจัดการ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                            ปริญญาตรี      สาขาศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                            ปริญญาโท     สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                            ปัจจุบัน          กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา   คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การปฏิบัติงาน

                             1999                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
                         
                              2001 - 2006   ผู้อำนวยการ   โรงเรียนเซนต์เทเรซา

                              2008 - ปัจุบัน  ผู้อำนวยการ   โรงเรียนเซนต์แมรี่

      

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ


ครูเรวดี    เกตุทิศ
ตำแหน่ง             ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การศึกษา                                                                                                          

                      ปริญญาตรี       ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาลัยครูพระนคร
                      ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร                          
การปฏิบัติงาน
                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ครูอุษณีย์   ชุณประเสริฐ
ตำแหน่ง              รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การศึกษา       
                    ปริญญาตรี    เทคโนโลยีราชมงคล
                    ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวรการปฏิบัติงาน
                    หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
                    รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ครูอภิเชษฐ   จรูญชนม์
ตำแหน่ง            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง/กิจการนักเรียน
การศึกษา     
                     ปริญญาตรี     เอกสังคมศึกษา   สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์   บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                     ปริญญาตรี     เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                     ปริญญาโท    สาขาการบริหารการศึกษา   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การปฏิบัติงาน
                     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง/กิจการนักเรียน


ครูร่มฉัตร   หิรัญเพิ่ม
ตำแหน่ง 
             รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง/กิจการนักเรียน
การศึกษา
                       ปริญญาตรี    ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกนาฏศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร

การปฏิบัติงาน
                       หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
                       รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง/กิจการนักเรียน

 

 ครูชิงชัย   วงศ์ศิริ

ตำแหน่ง             ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ/สัมพันธ์ชุมชน

การศึกษา            ปริญญาตรี      วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

การปฏิบัติงาน        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ/สัมพันธ์ชุมชน
ครูองอาจ   นิจจอหอ
ตำแหน่ง            รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ/สัมพันธ์ชุมชน
การศึกษา  

                     ปริญญาตรี     สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา
การปฏิบัติงาน
                     หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา
                     รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ/สัมพันธ์ชุมชน


ครูเพ็ญนภา    เจริญสุข
ตำแหน่ง       รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ/การเงิน
การศึกษา
                 ปริญญาตรี      สาขาการจัดการ     วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
                 ปริญญาโท     สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร


ครูอรสา    วิริยะพานิชย์
ตำแหน่ง       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
การศึกษา    
                ปริญญาตรี       สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การปฏิบัติงาน
                ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาลครูชาลี   อรุณจิตต์
ตำแหน่ง        รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล
การศึกษา
                  ปริญญาตรี     เอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   พลศึกษา กรุงเทพมหานคร
การปฏิบัติงาน
                  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนเซนต์แมรี่
                  รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

  โรงเรียนเซนต์แมรี่ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2554 โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด

         แผนที่ 1 คณิตศาสตร์ และ  วิทยาศาสตร์

         แผนที่ 2 คณิตศาสตร์และ    ภาษาจีน

       เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        สนใจติดต่อที่โทรศัพท์  0-2818-4270-1, 0-2462-5105

      ไม่แพงอย่างที่คิด บรรยากาศดีที่สุดในย่านพระประแดง

         โรงเรียนแห่งเดียวในย่านพระประแดงที่ได้รางวัลการทดสอบระดับชาติ O-net ทั้งสองระดับ

                - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

- ระดับมัธยมปีที่ 3


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 25,045 Today: 11 PageView/Month: 1,178

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...